“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” – Aydınlatma Metni

Tanımlar:
İşbu aydınlatma metninde geçen ; 
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkındaki işbu aydınlatma metninin amacı, Hüseyin SEL – YAĞMURSEL GÜZELLİK olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere merkezimiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve iş ortaklarımız da dahil olmak üzere, merkezimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, Kanun’un 12’nci maddesine göre hukuka aykırı olarak açıklanmasını, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimini, aktarılmasını veya herhangi bir şekilde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, gerekli tedbirlerin alındığına, bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla yayımlanmış ve/veya yayımlanacak olan mevzuata uygun olarak ilgili kişinin kişisel verilerinin korunması için en üst seviyede gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmakta olduğuna dair, Kanun’un 10. maddesine göre aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında ilgili kişinin bilgilendirilmesidir.

Veri Sorumlusu

 KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” Yağmursel Güzellik, Pendik Vergi Dairesi’nin 7590124593 vergi kimlik numarası ve Hüseyin Sel isimli unvanı ile  “Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi No: 109B Pendik/İstanbul” adresinde faaliyet göstermektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı 

Hüseyin SEL – YAĞMURSEL GÜZELLİK tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; çalışanların (gönüllü, kısmi süreli, stajyer, öğrenci, aday çalışanlar da dahil) ve aile bireylerinin ve yakınlarının, müşterilerinin, tedarikçilerin, danışanların, sözleşme ilişkisinde bulunulan kişi/kişilerin, hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin (merkez tarafından veya merkez aleyhine açılmış/açılacak/kesinleşmiş davalar, icra takipleri, arabuluculuk işlemleri gibi hukuki işlemlerin taraflarının), kimlik ve iletişim bilgileri, eğitim ve öğretim bilgileri, istihdam bilgileri, özlük dosyası bilgileri, hukuki işlemlere ilişkin bilgileri, finansal bilgileri, fiziksel mekân güvenlik bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları) gibi kişisel verileriniz ile sağlık raporları ve sağlık verileri, biyometrik veriler ve adli sicil kayıt bilgileri (soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemleri dahil) gibi özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ve yürütülmesi, fiziksel güvenliğin ve denetimin sağlanması, hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, tarafımızca yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi, müşteri yönetimi ve talep/şikâyetlerin takibi, merkezimiz tarafından sunulan ürün ve hizmet alım ve satım süreçlerinin yürütülmesi, destek hizmetlerinin yürütülmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, iş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaçlarla ve ilgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla gerçek kişiler özel hukuk tüzel kişilerine gerekli tüm alınarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, yasal bir zorumluluk gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

Özel nitelikteki kişisel verileriniz arasında sayılan, sağlık verileriniz açık rıza verdiğiniz haller dışında ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yanında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 21.06.2019 tarihli Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla açık rızanız aranmaksızın yukarıda sayılan amaçlarla gerçek veya tüzel kişilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Elektronik Tıbbi Kayıtlar ve Elektronik Sağlık kayıtları da bu kapsamdadır. Bunun dışındaki her hal ve durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

Tuvaletler, soyunma-giyinme kabinleri gibi yerlerde hiçbir şekilde izleme yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, merkezimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle taraafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede KVKK’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliği tespit edici bilgiler ile KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://www.yagmurselguzellik.com/basvuruformu.pdf adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını;

Yağmursel Güzellik

  • “Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi No: 109B Pendik/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile aynı adrese gönderebilir veya ilgili formu güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle “info @yagmurselguzellik.com” adresine iletilebilir.

KVKK’da olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.